Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Darbo drausmės užtikrinimo priemonės (2)Įvadas. Vidaus darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Darbo drausmės samprata. Darbo tvarkos taisyklės. Drausminės nuobaudos. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Darbo drausmės užtikrinimas. Skatinimas. Atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo efektyvumas ir jo didinimo būdaiĮvadas. Darbo našumo–efektyvumo samprata. Darbo našumo-efektyvumo didinimo būdai. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumo didinimui. Techniniai ir organizaciniai veiksniai, didinantis darbo efektyvumą. Mokslo ir technikos pažangos veiksniai. Efektyvus darbo laiko panaudojimas. Veiksniai, keliantys darbo efektyvumą. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo grupių ir komandų skirtumaiĮvadas. Sąvokos. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupių klasifikacija. Komandos sąvoka. Komandų klasifikavimas. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ištekliaiĮmonės darbuotojų klasifikavimas. Darbuotojų poreikio skaičiavimas. Darbo našumas (produktyvumas). Darbo normavimas ir apmokėjimas. Darbo normavimo esmė. Darbo normos, jų rūšys. Darbo užmokestis ir jo dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma dalijama į sistemas. Laikinė darbo užmokesčio forma. Naujos darbo apmokėjimo tendencijos. Skaityti daugiau
Darbo ištekliai (2)Įvadas. Darbo jėgos ištekliai ir jų panaudojimas. Gamyba ir gerbūvis. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnys - žemė. Gamybos veiksnys - kapitalas. Gamybos veiksnys - darbas. Žmogus ir darbo humanizavimas. Darbo humanizavimo subjektai. Darbo ištekliai - pagrindinis darbo subjektas. Darbo našumas. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbuotojų skaičiaus ekonomija, padaugėjus darbo dienų skaičiui. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ištekliai ir jų vertinimas: UAB "Adelita"Įvadas. Įvertinti UAB "Adelita" darbo išteklius ir juos įvertinti. Svarbiausios sąvokos. Personalo valdymo reikšmė įmonėje. Personalo klasifikavimas. Veiklos dalyvių interesų derinimo būdai ir teisiniai pagrindai. Darbo su personalu organizavimo schema. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Skyrių ir pareigybių instrukcijos, kvalifikacijos kėlimas. Personalo sauga. Personalo valdymas, jo pažinimas ir motyvavimas. Vadovo autoritetas. Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams. Darbas komandoje ir organizavimas. Sprendimų priėmimo proceso tobulinimas. darbo ištekliai. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Ekonominės skatinimo sistemos ir jo poveikis. Darbo įvertinimas. Darbo užmokesčio formos. Naujos darbo apmokėjimo tendencijos. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Moralinis skatinimas už darbą. Įmonės aprašymas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Darbo išteklių analizėĮvadas. Darbo ištekliai. Darbuotojų skaičiaus planavimas įmonėse. Darbo išteklių analizės pagrindai. Analizės metodologija. Analizavimo būdai. Darbo išteklių analizės šaltiniai. Darbo išteklių analizė. Skaityti daugiau
Darbo jėgos analizėĮvadas. Pokyčiai darbo jėgos rinkoje — teigiamos tendencijos 2004 metais. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Nedarbo lygis. Moterų nedarbas Lietuvoje. Problemos darbo rinkoje. Darbo rinka ir nedarbas Europos Sąjungoje (ES). Pastoviojo darbo užmokesčio nustatymo principai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Skatinimo priemonių įvairovė ir jų pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Darbo jėgos paieška bei verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbo jėgos motyvavimas ir finansinių rodiklių prognozavimas: naftos importo–eksporto terminalasĮvadas. Tyrimo "Darbuotojų motyvavimas" atlikto naftos importo–eksporto Būtingės terminale rezultatų analizė. Tyrimo problematika (aktualumas), tikslai ir uždaviniai, metodai, priemonės. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Santykiniai variacijos rodikliai. Požymių tarpusavio ryšys (koreliacija). Tyrimo išvados. Būtingės terminalo finansinių rodiklių prognozė. Būtingės terminalo veiklos aprašymas. Bazinių ir grandininių dinamikos eilutės rodiklių analizė. Įmonės veiklos finansinių rodiklių prognozė. Tyrimo išvados. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Darbo komandose efektyvumo didinimasĮvadas. Komandos formavimas. Komandos samprata. Komandinis darbas. Komandos efektyvumas. Efektyvios, vieningos komandos ugdymas. Komandos ir organizacijos sėkmė. Išvados. II dalis. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Vilniaus kolegija – vizija, misija, tikslai. Strateginis planavimas asmeniniame gyvenime. Savianalizė. Skaityti daugiau
Darbo laikasDarbo laikas. Darbo laiko rūšys. Normali darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita. darbo ir poilsio ypatumai ekonominės veiklos srityse. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo laikas ir vadovavimo stiliaiDarbo laiko sąnaudų tyrimo būdai. Darbo laiko fotografija. Darbo laiko fotografijos rūšys. Darbo laiko fotografija atliekama keturiais etapais. Chronometražas. Pasiruošimas stebėjimui. Stebėjimas ir užrašymas. Duomenų apdorojimas. Veiksnių, lemiančių operacijos elementų trukmę, analizė. Racionalios operacijos projektavimas, laiko normos nustatymas ir įdiegimas. Fotochronometražas. Momentinio stebėjimo metodas. Filmavimas. Pramoninė televizija. Demokratinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Skaityti daugiau
Darbo laiko organizavimo pagrindaiĮmonės darbo laikas. Darbuotojo darbo laikas. Darbo savaitės trukmė. Darbo dienos (pamainos) trukmė. Sutrumpinta darbo trukmė. Darbo dienų skaičius per savaitę, darbo pradžios, pabaigos pertraukų nustatymas. Standartinis darbo ir poilsio režimas. Suminė darbo laiko apskaita. Darbas naktį ir jo ribojimas. Ne visas darbo laikas. Budėjimas įmonėje, budėjimas namuose. Viršvalandinis darbas. Viršvalandinio darbo apribojimas. Poilsio dienos nepertraukiamai dirbančiose įmonėse ir esant suminei darbo laiko apskaitai. Efektyvus darbo laiko fondas. Skaityti daugiau
Darbo laiko panaudojimasĮvadas. Darbo laikas. Darbo laiko planavimas. Efektyvesnis darbo laiko panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo motyvacijaAnkstyvosios motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Elgesio reguliavimo teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClellando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimosi planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Rizikos apmokėjimo planas. Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų motyvavimo įmonėse analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo motyvacija organizacijojeĮvadas. Motyvacijos esmė ir jos svarba organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Skatinimo formos. Materialinis skatinimas. Moralinis skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo motyvacija organizacijoje (2)Įvadas. Motyvacijos samprata ir teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata ir esmė. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Motyvavimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo motyvavimasĮvadas. Motyvavimas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvacijos teorijų apžvalga. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Darbuotojų motyvacija dirbti. Motyvacijos įtaka darbo našumui. Vidinė ir išorinė motyvacija. Motyvavimas ir kompensavimas. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo motyvavimas (2)Motyvavimas permainų metu. Motyvacijos privalumai. Motyvavimo trūkumai. Motyvacijos veiksmų planas. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Pagrindiniai standartiniai moraliniai stimulai. Konkretus nepiniginio personalo skatinimo metodai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Darbo našumas ir personalo valdymas: UAB "Riventa"Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. UAB "Riventa" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
...