Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba > Personalo vadybos pristatymai
Personalo vadybos pristatymai

(61 darbai)

A. Maslow poreikių hierarchijos teorija (2)PowerPoint pristatymas. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Motyvavimas. A. Maslowo poreikių hierarchijos teorija. Skaityti daugiau
Adaptacija (2)PowerPoint pristatymas. Darbuotojo adaptacijos proceso sudedamosios dalys. Profesionali adaptacija. Psichofiziologinė adaptacija. Socialinė-psichologinė adaptacija. Organizacinė adaptacija. Darbuotojų adaptacijos programa. Bendroji dalis. Adaptacijos programos kūrimas. Asmeninis adaptacijos planas. Veiksmai, kuriuos būtina atlikti norint sėkmingai įgyvendinti adaptacijos procesą. Išvados. Skaityti daugiau
Administratoriaus tipažasPowerPoint pristatymas. "Administratoriaus tipažas, koks jis?". Administratoriaus vaidmuo. Bendravimas. Susirinkimai. Konsultavimasis. Derybos. Žmonių lavinimas. Vadovavimas komandai. Darbuotojų tipai. Permainų valdymas. Žmonių valdymas. Laiko problemų analizė ir jų sprendimai. Kontrolė. Skaityti daugiau
Asmeninio darbo našumo didinimasPowerPoint pristatymas. Darbas. Darbas gali būti kvalifikuojamas pagal įvairius kriterijus. Darbo našumo samprata. Darbo našumas gali būti išreiškiamas dviem rodikliais.Priklausomai nuo produkcijos išraiškos, darbo našumo rodikliai gali būti matuojami. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Darbo našumo veiksniai. Techniniai ir organizaciniai darbo našumo veiksniai. Organizacinės priemonės. Darbo našumo kėlimo rezervai. Darbo našumo lygį, vadinasi ir jo kitimą apsprendžia du pagrindiniai momentai. Vadovo siekiančio darbo našumo, bruožai. Žmogaus, siekiančio asmeninio darbo našumo, bruožai. Kad asmeninis darbas būtų našus, reikia... Kad asmeninis darbas būtų kuo našesnis ir efektingesnis, buvo sugalvoti keli būdai to pasiekti. Skaityti daugiau
Bendrasis papildomas planavimasPowerPoint pristatymas. Pareiginiai nuostatai. Pareiginius nuostatus rekomenduojama rengti pagal tokią schemą. Planuojant personalo poreikį reikia. Personalo poreikio planavimo tikslai. Personalo planavimo etapai. Personalo poreikio planavimas. Pareigybė. Darbuotojų poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimas apima. Bendrasis poreikis. Planuojant darbininkų poreikį, jie skirstomi į dvi grupes. Gamyboje dirbančių pagrindinių darbininkų poreikis nustatomas pagal formulę. Papildomas darbuotojų poreikis. Priežastys, dėl kurių gali atsirasti toks neatitikimas. Planuojant papildomą darbuotojų poreikį, rekomenduojama įvertinti. Papildomą darbuotojų poreikį organizacijoje suformuoja. Papildomas darbuotojų poreikis nustatomas. Vadovaujančių darbuotojų rezervas. Planuojant papildomą darbuotų poreikį reikia numatyti. Pavadavimo plane įrašytus darbuotojus galima suskirstyti į 5 grupes. Darbuotojų paieška. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Išoriniai darbuotojų paieškos šaltiniai (1). Išoriniai darbuotojų paieškos šaltiniai (2). Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis. Vidinių poreikio padengimo šaltinių privalumai ir trūkumai. Išorinių poreikio padengimo šaltinių privalumai ir trūkumai. Lietuvos darbo biržos funkcijos (1). Lietuvos darbo biržos funkcijos (2). Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas (6)PowerPoint pristatymas. Darbo apmokėjimo sąvoka. Lietuvoje darbo užmokestį apibrėžia, ir jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Darbo apmokėjimo struktūra. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Minimalus darbo užmokestis . Minimalaus darbo užmokesčio reikšmė dvejopa. Vidutinis darbo užmokestis . Darbo užmokesčio tikslai. Skaityti daugiau
Darbo našumo prognozavimasPowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Mokslinė problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimų objektas. Siekiama patikrinti hipotezę. Tyrimo metodai. Naudota literatūra. Darbo struktūra. Darbo rezultatai. Tiriamoji dalis. Organizacijos "A" principinis darbo našumo didinimo programos modelis. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Darbo paieškos ir karjeros planavimasPowerPoint pristatymas. Sugebėjimai reikalingi darbo paieškai. Sugebėjimas susirasti darbą. Sugebėjimai. Viltis. Sugebėjimas naudotis pažįstamų pagalba. Bendravimo sugebėjimai. Darbdavio norai. Nusiteikimas mokytis. Karjeros planavimas. Karjera. Sėkmingos karjeros prielaidos. Individualios karjeros vadybos principai. savęs pažinimas susijęs su įvertinimu. Savęs priėmimas/pamilimas. Strateginis planavimas. Maksimali iniciatyva ieškant pageidaujamo "pirkėjo". Aktyvus rengimasis "parduoti". Kruopštaus karjeros planavimo pasekmės. Skaityti daugiau
Darbo paieškos organizavimas (2)PowerPoint pristatymas. Darbo paieškos organizavimas. CV – mano reklaminis bukletas. Pagrindinės CV temos. Dar keletas patarimų. Pokalbis su darbdaviu. Ko iš susitikimo tikisi darbdavys? Jūsų kvalifikacijos įvertinimas. Jūsų patikimumo įvertinimas. Jūsų motyvacijos įvertinimas. Skaityti daugiau
Darbo santykiai (2)PowerPoint pristatymas. Grupė. Kad grupė būtų darni.... Santykiai darbo grupėse yra skiriami. Tarpasmeniniai santykiai pagal kokybę skirstomi. Pagal iškilimo sąlygas santykiai skirstomi į formalius ir neformalius. Konfliktas. Skaityti daugiau
Darbo su personalu aplinka (3)PowerPoint pristatymas. Darbo su personalu veiksnių sistema. Įmonių ypatumų įtaka vidiniams veiksniams. Stambių, mažų ir vidutinių įmonių palyginimas (pagal A. Sakalą). Personalo potencialas (kompetencija, išsimokslinimo lygis ir t.t.). Išoriniai veiksniai. Išorinės aplinkos ir ją įtakojančių pokyčių ryšys. Įmonės kultūra ir filosofija. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Skaityti daugiau
Darbuotojų konkurencija įmonėjePowerPoint pristatymas. Įvadas. Konkurencija. Konkurencijos įstatymas. Numatytos išimtys. Darbuotojas. Darbuotojų konkurenciją skatina. Aukštesnių lygių poreikių patenkinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymasPowerPoint pristatymas. Įvadas. Naujo darbuotojo mokymas. Pliusai. Eiga. Keturių pakopų mokymo dirbti metodika. Kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos poreikių nustatymas. Darbuotojo įgytų žinių adaptacija darbovietėje. Kvalifikacijos kėlimo būdai. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (LDRMT). Apmokyto darbuotojo išėjimas iš darbo. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvavimo reikšmė įmonėjePowerPoint pristatymas. Motyvavimo samprata. Schema: elementarusis motyvacijos procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimas kaip valdymo funkcija ir vadovavimo proceso dalis. Motyvavimo priemonės ir jų reikšmė. Schema: motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvacija įmonėje: apklausa. Ar jus tenkina darbo sąlygos? Ar būtinas darbuotojų motyvavimas? Jūsų nuomone, svarbesnė materialinė ar moralinė motyvacija? Kokia yra motyvacijos reikšmė jūsų įmonėje? Skaityti daugiau
Darbuotojų vertinimas (3)PowerPoint pristatymas. Personalo vertinimo esmė, tikslai ir nauda. Organizuojant ir vykdant personalo vertinimą, pasiekiami tokie tikslai. Personalo vertinimo proceso pabaigoje suformuojama informacija, kuri reikalinga. Personalo vertinimas yra naudingas. Personalo vertinimo reikalavimai. Formalusis vertinimas. Neformalusis vertinimas. Personalo vertinimo turinys. Pagrindinės vertinimo turinį nusakančios sritys. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Dalykinių ir asmeninių savybių, veikiančių darbo atlikimo kokybę, vertinimas. Kuriant vertinimo kriterijus, būtina atsižvelgti į tokias dažniausiai vertinamas sritis. Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo procedūra. Personalo vertinimo patikimumas. Norint išvengti minėtų klaidų reikia. Žmogiškųjų išteklių vertinimas. Žmogiškiesiems ištekliams vertinti naudojami informacijos šaltiniai. Populiariausi žmogiškųjų išteklių vertinimo metodai. Skaityti daugiau
Efektyviai dirbanti komandaPowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Komandos sąvoka. Komanda. Pagrindiniai komandos darbo bruožai. Komandų ir grupių skirtumai. Darbo grupė. Komanda. Komandų klasifikacija. Problemų sprendimo komandos. Specialios komandos. Savivaldos komandos. Efektyvi komanda atlieka šias funkcijas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Palaikanti aplinka. Kvalifikacija ir aiškus atliekamų vaidmenų suvokimas. Super užduotis. Komandos apdovanojimas. Galimos komandos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Geri ir blogi skelbimai spaudojePowerPoint pristatymas. Geri skelbimai. Geri skelbimai pasižymi. Gero skelbimo pavyzdžiai. Blogi skelbimai pasižymi. Blogų skelbimų pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Grįžtamasis ryšys komunikacijos proceseKomunikacija. Komunikacijos proceso dalyviai. Pasikeitimas informacija susideda iš penkių etapų. Komunikacijos proceso modelis. Grįžtamasis ryšys. Komunikacijos proceso modelis pagal J. Haney. J. Haney komunikacijos proceso modelis. Grįžtamasis ryšys pagal J. Haney. Išvados. Skaityti daugiau
Grupinio darbo organizavimas (4)PowerPoint pristatymas. Kas yra organizavimas? Kas yra grupė? Grupės struktūra. Kaip organizuojamas darbas grupėje? Grupinio darbo organizavimo formos. Grupinio darbo efektyvumas. Grupinio darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Grupinio darbo trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Grupinio darbo principaiPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Supažindinti su grupinio darbo principais. Darbo uždaviniai. Žmonių skaičius mažoje grupėje. Grupės sudėtis. Grupinio darbo esmė. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo organizavimo formos. Padalinių veiklos tobulinimo grupės. Kokybės būreliai. Procesų tobulinimo grupės. Tikslinės – programinės grupės. Grupinio darbo efektyvumas. Grupinio darbo trūkumai. Grupinio darbo apibendrinimas. Skaityti daugiau
...