Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba > Personalo vadybos diplominiai darbai
Personalo vadybos diplominiai darbai

(27 darbai)

Darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai vertinimas: UAB "Statyba"Darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai vertinimas uždaroje akcinėje bendrovėje "Statyba". Santrauka. Įvadas. Kaštų sąvokos ir darbo apmokėjimo teoriniai aspektai. Produkcijos savikainos samprata. Kaštų sąvoka ir klasifikavimas. Darbo kaštų esmė. Darbo užmokesčio apskaita. Valstybinio socialinio draudimo išlaidos. Darbo užmokesčio formos. Apmokėjimo už darbą įtaka darbuotojui. Vienetinė darbo apmokėjimo forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Atlyginimų rinkos tyrimai. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos. UAB "Statyba" darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai analizė. UAB "Statyba" charakteristika. UAB "Statyba" organizacinė valdymo struktūra. UAB "Statyba" vykdomų darbų nomenklatūra. UAB "Statyba" gamybinių išlaidų struktūra ir jų kitimas. UAB "Statyba" darbuotojų skaičiaus kitimas. UAB "Statyba" darbuotojų kvalifikacija. UAB "Statyba" darbo užmokesčio fondas. UAB "Statyba" vadovų, specialistų darbo apmokėjimas. Pagrindinių darbininkų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas UAB "Statyba". UAB "Statyba vidutinis darbo užmokestis. UAB "Statyba" savikaina, nustatant darbo užmokesčio kaštų įtaką. UAB "Statyba" darbo kaštų įtakos produkcijos savikainai įvertinimas. Organizacijos UAB "Statyba" galimybių vertinimas (SWOT analizė). Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbuotojų atrankos ir adaptacijos procesas: UAB "Expo-Vakarai"Santrauka. Įvadas. UAB "Expo-vakarai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo atrankos ir adaptacijos metodologiniai tyrimai. Personalo atrankos proceso analizė. Darbuotojų adaptavimo sampratos analizė. Adaptaciją įtakojančių veiksnių analizė. Darbuotojų atrankos ir adaptacijos specifika UAB "Expo-vakarai". Darbuotojų atranka "Expo-Vakarai". Darbuotojų adaptacija "Expo-Vakarai". Išvados ir pasiūlymai. Žodynas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Darbuotojų ir klientų motyvacija: UAB "Samana"Santrauka. Summary. Įvadas. Motyvacijos esmė ir turinys. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Proceso teorijos. Poreikių teorijos. Poreikių teorijų palyginimas. Darbuotojų ir klientų motyvacija. UAB "Samana" darbuotojų ir klientų motyvacijos analizė. UAB "Samana" darbuotojų motyvacijos analizė. Išvados. Pasiūlymai. UAB "Samana" klientų motyvacijos analizė. Išvados. Pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Darbuotojų įtraukimas į organizacijos valdymą: priežastys ir metodaiĮvadas. Šiuolaikinės darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą vadybos kryptys. Priežastys sąlygojančios darbuotojų įtraukimą. Priežasčių sąlygojančių darbuotojų įtraukimą į valdymą analizė. Darbuotojų įtraukimo į valdymą metodai ir jų pritaikymas. Darbuotojų įtraukimo į valdymą metodų taikymas skirtingos paskirties organizacijose. Pasirinktų organizacijų darbuotojų įtraukimo į valdymą ir jų pasitenkinimo darbu santykio tyrimo metodika. Įtraukimo į valdymą ir pasitenkinimo darbu santykio tyrimo kriterijų parinkimas. Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursų darbuotojų įtraukimo į valdymą ir savijautos analizė. Vievio vaikų lopšelio – darželio "Eglutė" darbuotojų įtraukimo įvaldymą ir savijautos analizė. UAB "Komparsa" darbuotojų įtraukimo įvaldymą ir savijautos analizė. Apibendrinimas. Bendrosios išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacijos sistemos analizė : UAB "Vilkma"Summary. Įvadas. Motyvacijos sistemos samprata. Darbuotojų motyvacija. Personalo motyvacijos metodai. Personalo motyvacijos reikšmė. Darbuotojų motyvavimas permainų metu. UAB "Vilkma" darbuotojų motyvacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Tyrimo aprašymas. Motyvacijos sistemos analizė, problemų nustatymas. Išvados. Pasiūlymai UAB "Vilkma" sistemos gerinimui. Priedai (1). Skaityti daugiau
Įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poveikis įmonės veiklaiĮvadas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas teoriniu aspektu. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo samprata ir reikšmė. Darbuotojų orientavimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesai. Vadovų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Mokymo ir tobulinimo pastangų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo svarba įmonės veiklai. Personalo karjeros vieta kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos bendrovėje tyrimo duomenų analizė ir atlikto tyrimo metodikos teorinis pagrindimas. Išvados ir siūlymai. Santrauka anglų kalba. Priedai (3). Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Įmonės vidinės komunikacijos tobulinimas: UAB "Dana ir ko"UAB "Dana ir ko" vidinės komunikacijos tobulinimas. Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Išorinė aplinkos analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimų už darbą sistema. Bendrovės vidinė komunikacija. Empirinis tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Empirinio tyrimo rezultatai. Empirinio tyrimo apibendrinimas. Vadybiniai sprendimai. Išvados. Priedai (8) Darbas iliustruotas diagramomis, schemomis, grafikais. Skaityti daugiau
Intuicijos panaudojimo galimybės priimant sprendimus šiuolaikinėse organizacijoseSummary. Įvadas. Intuicijos samprata. Intuicijos koncepcijos. Intuicijos procesas. Intuicijos ugdymas. Intuicija paremtų sprendimų ypatybės ir jų taikymo sritys. Galimi sprendimų priėmimo metodai. Intuicija paremtų sprendimų privalumai ir trūkumai. Intuicijos ir racionalumo derinimo tikslingumas. Intuicijos panaudojimo galimybės organizacijos administravimo procese. Intuicijos panaudojimo sprendimų priėmime modelis. Intuicija pagrįstų sprendimų panaudojimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė bei interpretacija. Intuicijos pasireiškimo bei suvokimo analizė. Intuicijos panaudojimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8) Skaityti daugiau
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojų motyvacijos analizėĮvadas. Motyvacijos teorinių požiūrių analizė. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijų analizė. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso analizė. Motyvacijos esmė ir jos vaidmuo organizacijos valdyme. Darbuotojų motyvacijos skatinimo sistemos. Materialiniai skatinimo metodai. Moraliniai skatinimo metodai. Darbuotojų motyvacija ir karjeros valdymas. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojų motyvacijos analizė. Analizės metodai ir anketos sudarymo principai. Darbuotojų motyvacijos taikymo būdai organizacijoje analizės rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Komandinio darbo ypatumai ir jo įvertinimas viešbutyje "Aukštaitija"Komandinio darbo ypatumai. Grupės samprata. Grupės pranašumai ir tikslai. Grupių skirstymas. Grupės formavimosi etapai. Komandos ir jų kūrimas. Komandų ir grupių skirtumai. Komandų kūrimas. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Komandos organizacijoje ugdymo principai. Psichologinė darna komandoje. Komandiniai vaidmenys. Komandos lyderis. Lyderių rūšys. Vadovo veiklos efektyvumas komandoje. Vadovo funkcijos. Viešbučių paskirtis ir veikla. Viešbučių atsiradimo istorija. Vietovės įtaka viešbučių verslui. Viešbučių grupavimo principai. Viešbučių klasifikavimas. Viešbučių apgyvendinimas. Viešbučiuose teikiamos paslaugos. Maitinimo organizavimas. Viešbučio "Aukštaitija" apibūdinimas. Viešbučio "Aukštaitija" kambarių sąrašas ir kainos už apgyvendinimą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Moterų diskriminavimas Lietuvos darbo rinkojeTeoriniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Diskriminacija ir jos rūšys. Diskriminavimo teorija. Moters padėties visuomenėje raida. Moterų padėtis apmokamo darbo rinkoje. Moterys Europos Sąjungos šalių darbo rinkoje ir lygių galimybių įgyvendinimas. Moterų padėtis apmokamo darbo rinkoje Lietuvoje. Moters padėtis Lietuvos visuomenėje. Užimtumas, darbo užmokestis, darbų segregacija. Moterų bedarbystė. Moterų aktyvumas versle. Lyties reikšmė darbo skelbimuose. Moteriškos ir vyriškos profesijos darbo skelbimuose. Tyrimo išvados. Išvados. Pasiūlymai. Santrauka. Skaityti daugiau
Motyvacijos ir motyvavimo priemonių vertinimas viešbutyjeĮvadas. Kas yra motyvacija. Pagrindiniai motyvacijos teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. C. Alderferio ERG teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. Poreikių pažinimas motyvacijos skatinimo sistemoje. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialiniai motyvatoriai. Motyvacija kaip mokymo priemonė ir kaip tikslas. "N" įmonės – viešbučio pristatymas. Įmonės struktūra. "N" įmonėje taikomi darbuotojų skatinimo planai. Motyvacijos skatinimo tyrimas "n" įmonėje. Motyvacijos teorijų praktinis taikymas "n" viešbutyje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Organizacinis klimatas ir valdymo stilius tarptautinėje įmonėje: AB "Danske bankas"Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti AB "Danske bankas" organizacinį klimatą ir valdymo stilių. Organizacinio klimato ypatumų teoriniai aspektai. Organizacijos filosofija, klimatas ir kultūra. Organizacijos klimato įtaka personalo valdymui. Valdymo reikšmė organizacijoje. Vadovavimo stiliai, elgsena ir organizacijų socialinė atsakomybė. Požiūris į darbuotojus kaip personalo valdymo pagrindas. Tyrimo metodologija. Organizacinio klimato ir valdymo stiliaus tyrimas organizacijoje "Danske bankas". Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Skaityti daugiau
Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principaiSummary. Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo užmokesčio sistemos socialistinėje ekonomikoje. Tarifinė darbo apmokėjimo sistema. Pareigybiniai atlyginimai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas taikant prioritetų paskirstymo metodu (PPM) nustatytą darbinio dalyvavimo koeficientą (DDK). Metodo apibūdinimas. Metodo taikymas. Vertinimo kriterijų parinkimas. Kriterijų svorio nustatymas. Darbuotojų vertinimas pagal kriterijus. Darbinio dalyvavimo koeficiento (DDK) apskaičiavimas. Metodo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema UAB "Lintel"Summary. Įvadas. Besimokančios organizacijos samprata ir ypatumai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kvalifikacijos poreikio nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo mokymo procesas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Kvalifikacijos kėlimo metodų grupės. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos ypatumai Lietuvoje. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė. Įmonės charakteristika. Dokumentinė analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo motyvavimo sistemos tyrimas: viešojo maitinimo įstaiga UAB "Dzūkų ainiai"Įvadas. Darbo tikslas – ištirti UAB "Dzūkų ainiai" personalo motyvavimo sistemą bei pateikti pasiūlymus jai tobulinti. Personalo motyvavimo teorinė analizė. Motyvavimo ir motyvacijos sąvokų interpretacija. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo priemonių sistemos kūrimas. Įmonės UAB "Dzūkų ainiai" pristatymas. UAB "Dzūkų ainiai" veiklos charakteristika. Personalo motyvavimo tyrimas UAB "Dzūkų ainiai". Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Personalo organizavimas: AB "Vilniaus kranai"Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Personalo organizavimo analizė AB "Vilniaus kranai". Trumpa įmonės charakteristika. Organizacinė ir valdymo struktūros. Personalo struktūra. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka, įdarbinimas ir skatinimas. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo vertinimas. Personalo atleidimas. AB "Vilniaus kranai" personalo organizavimo tobulinimas. Personalo poreikio planavimo, paieškos, atrankos, įdarbinimo ir adaptavimo gerinimas. Personalo skatinimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, vertinimo ir atleidimo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Personalo politikos analizė: UAB "Siampeksas ir co"Įvadas. Personalo politikos teoriniai aspektai. Personalo politikos samprata ir svarba šiuolaikinėje įmonėje. Personalo politiką kuriantys veiksniai. Pardavimų personalo klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Pardavimų personalo motyvavimas. UAB "Siampeksas ir co" veiklos ir personalo politikos analizė. UAB "Siampeksas ir co" veiklos ir personalo politikos analizė. UAB "Siampeksas ir co" personalo politikos efektyvumo tyrimas. UAB "Siampeksas" ir co" personalo politikos tobulinimo galimybės. Išvados. Priedai (1). Anketa. Skaityti daugiau
Personalo skatinimas įmonėjeĮvadas. Personalo motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos sąvokos turininėse teorijose (poreikių). A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. C.Alderfer poreikių teorija. F.Herzberg teorija. Motyvacijos samprata procesinėse teorijose. Lūkesčių teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Porter ir Lowler lūkesčių teorijos modelis. Motyvacijos teorijų ir modelių interpretacija. Darbo motyvacija ir darbuotojų motyvavimas. Vadybos raida ir motyvavimo metodai. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje. Personalo skatinimo "X" įmonėje tyrimas. "X" įmonės personalo vadybos funkcijos. Įmonės situacija rinkoje ir ją veikiantys veiksniai. Personalo skatinimo – motyvavimo "X" įmonės tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Anketa. Skaityti daugiau
Personalo skatinimas turizmo įmonėjeLentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo verslo specifiniai bruožai. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Integracija kelionių organizavimo procese. Darbuotojų motyvavimo esmė. Darbo metodai ir priemonės. Darbuotojų motyvavimo paskirtis. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvacijos įgyvendinimo principai. Personalo skatinimas turizmo paslaugų įmonėje. Mažojo verslo valdymo analizė. Personalo skatinimo tyrimas. Turizmo organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos. Kelionių agentai turizmo produkto pateikimo sistemoje. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo rinkos darbuotojų vaidmuo įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus. Lietuvos turizmo darbuotojų veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau