Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Personalo vadyba (15)Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Darbo su personalu aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų (naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai. Grupės( komandos) ir darbas grupėse. Grupės samprata. Formalios komandos. Grupių darbo efektyvumas. Bendradarbių pažinimas. Žmogaus darbingumo komponentės. Grupių tyrimai. Grupių darbo organizavimas. Neformalios grupės ir jų valdymas. Neformalių grupių susidarymo priežastys. Neformalių grupių valdymas. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (16)Įvadas. Personalo vadybos svarba sėkmingam įmonės darbui, personalo vadybos turinys ir vadybos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (17)Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo pricipai. Personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptacija. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo elgesio organizacijoje valdymas. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (18)Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Darbo su personalu veiksniai. Įmonės kultūra. Personalo klasifikavimo sistema. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo valdymas. Teoriniai pagrindai. Vadovavimas personalui. Personalo motyvavimas. Personalo informavimas. Personalo valdymo priemonių sistema. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (19)Įvadas. Tikslai. Personalo planavimas. Personalo pasiūlos šaltinių nustatymas. Personalo verbavimas. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (2)Personalo aplinka. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Personalo statistikos rodikliai. Personalo būklės ir ugdymo statistikoje. Personalo ir socialinės sąnaudos. Personalo struktūra įmonėje "Verslo žinios". Personalo vadybos elementai. Personalo valdymas. Darbo vertinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (20)Įvadas. Personalo vadybos samprata. Įmonės kultūra. Personalo poreikio planavimas. Personalo vertinimas. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (21)Personalo vadybos esmė, turinys, vaidmuo organizacijoje. Personalo organizavimas: Personalo tarnybos funkcijos. Personalo poreikių planavimas. Personalo parinkimas. Personalo adaptacija. Darbų sauga, bei darbuotojų sveikatos apsauga. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo karjeros planavimas. Vadovavimas darbuotojams. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo priemonės. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (22)Personalo vadyba. Personalo poreikio planavimas, verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptacija. Personalo mokymas. Personalo darbo vertinimas, vertinimo procedūros. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas, skyrimo į aukštesnes pareigas būdai. Formalios grupės: vadovo komanda, darbo grupės, komitetai. Neformalios grupės ir jų valdymas, priežastys. Grupės darbo efektyvumas. Grupių darbo organizavimas. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (23)Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Personalo vadyba. Darbo su personalu aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo klasifikavimas. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Kompleksiniai metodai. Analitiniai metodai. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Taigi, kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai yra šie. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (25)Įžanga. Personalo vadybos raida ir samprata. Personalo organizavimas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo sistema – sudėtinga sistema, jai būdingi visi sudėtingų sistemų bruožai. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo autoritetas. Bendradarbių įtraukimas į valdymą. Grupinis darbas. Nurodymai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Personalo vadybos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (26)Įžanga. Darbo su personalu aplinka. Personalo vidinė ir išorinė aplinka. Išorinių veiksnių charakteristika. Vidinių veiksnių sistema. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Personalo vadyba. Personalo vadybos samprata ir turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (27)Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Personalo kategorijų dalis. Įmonės pareigybės ir darbuotojų skaičius. Išrinktų darbo vietų analizė. Vedėjos atliekamos funkcijos. Vadybininko atliekamos funkcijos. Farmacininko atliekamos funkcijos. Farmakotechniko atliekamos funkcijos. Valytojos atliekamos funkcijos. Vedėjos. Pareigybių analizė. Vadybininko pareigybių analizė. Farmacininko pareigybių analizė. Farmakotechniko pareigybių analizė. Valytojos pareigybių analizė. Darbo užmokesčio sistema. Kintamas darbo užmokestis. Vedėjo kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Vadybininko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Farmacininko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Farmakotechniko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Valytojos kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Pareigybių/darbo vietų pastovaus darbo užmokesčio skaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Pareigybių/darbo vietų premijavimo rodikliai. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Kandidatų į vedėjo darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į vadybininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į vadybininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmacininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmacininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmakotechniko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmakotechniko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į valytojos darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į valytojos darbo vietą parinkimo procedūros. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (28)Kas yra personalo vertinimas ir kokios yra dvi pagrindinės personalo vertinimo rūšys? Kuo skiriasi formalus ir neformalus personalo vertinimas? Dėl kokių priežasčių vadovai vertina pavaldinių darbą? Kokie yra pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti vertinant personalą? Kokius aspektus apima vertinimo turinys? Kokie yra pagrindiniai darbuotojų vertinimo metodai ir kurie iš jų efektyviausi. Kokius etapus apima vertinimo procedūra? Kokie yra pagrindiniai vertinimo subjektai? Kur vyksta personalo vertinimas (vertinimo vieta)? Kaip dažnai vyksta personalo vertinimas? Kodėl svarbu supažindinti darbuotoją su vertinimo rezultatais? Kaip teisingai organizuoti vertinimo pokalbį su darbuotoju? Kokios dažniausios personalo vertinimo klaidos? Kaip išvengti personalo vertinimo klaidų? Personalo mokymas. Kaip apibūdinama kompetencija? Kaip apibūdinamas mokymas? Kokie pagrindiniai mokymo principai ir mokymo tikslai? Kokie etapai sudaro mokymosi procesą? Kas yra mokymo poreikis ir kodėl būtina jį nustatyti? Kokie pagrindiniai mokymo metodai ir kaip teisingai juos parinkti. Kas turėtų būti mokymo plane? Kaip galima įvertinti mokymo rezultatus? Personalo karjeros planavimas. Kaip suprantama karjeros sąvoka? Kuo skiriasi vertikalioji ir horizontalioji karjera? Kas yra "kintamoji" karjera? Kokie veiksniai lemia žmogaus reakciją į karjerą? Kokios yra pagrindinės karjeros koncepcijų grupės? Kuo skiriasi tradicinės ir modernios karjeros koncepcijos? Kodėl reikalingas karjeros planavimas organizacijoje? Kas yra rezervas? Kokios yra rezervo rūšys? Kas yra pavadavimo planas? Koks ryšys tarp rezervo ir karjeros planavimo? Koks ryšys tarp rezervo ir pavadavimo plano? Koks ryšys tarp rezervo, pavadavimo plano ir individualių karjeros planų? Kokie yra pagrindiniai karjeros planavimo etapai? Kompetencija. Kaip apibūdinama kompetencija ir kuo ji skiriasi nuo kvalifikacijos? Kokie yra kompetencijos sandarą apibūdinantys modeliai? Kokią vietą užima kompetencijų planavimas personalo vadyboje? Kaip turi būti modeliuojamos ir vertinamos darbuotojų kompetencijos? Kokios išskiriamos kompetencijų rūšys? Kodėl svarbu ne tik tobulinti kvalifikaciją, bet ir lavinti kompetencijas? Kokie metodai taikomi kompetencijų lavinimui? Kaip darbuotojai supažindinami su kompetencijų vertinimo reikalavimais? Personalo motyvavimas. Kas yra motyvacija ir kokios išskiriamos motyvacijos teorijos? Kuo skiriasi turinio ir proceso motyvacijos teorijos? Kokią reiškę turi organizacijai tinkamai motyvuotas personalas? Kokios yra pagrindinės motyvavimo priemonės? Kaip reikėtų kurti motyvavimo sistemą įmonėje? Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. J.Atkinsono siekių motyvacijos teorija. Murray akivaizdžių poreikių teorija. Herzberg dviejų veiksnių motyvacijos teorija. McGregor teorija X ir teorija Y. Proceso teorijos. J. S. Adams teisingumo teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Konfliktai. Kas yra konfliktas? Kokią reikšmę turi organizacijai konfliktų atsiradimas? Kokie yra pagrindiniai konfliktų tipai? Kokios yra pagrindinės konfliktų priežastys? Kaip reikėtų spręsti iškilusius konfliktus? Skaityti daugiau
Personalo vadyba (29)Vadybos mokslo raida: mokslinio valdymo mokykla, klasikinė vadybos teorija. V. Vroom "lūkesčių" teorija ir J. Adams teisingumo (pusiausvyros) teorija ir pritaikymas motyvacijai. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas, SWOT (PTGG) metodika. Konfliktų esmė, rūšys, įtaka įmonės darbui,konfliktų atsiradimo priežastis. Darbuotojų nesutarimai. Užduotis: Įvardinkite, koks tai konfliktas. Parašykite konflikto atsiradimo priežastis. Pasiūlykite kiek galima daugiau konflikto sprendimo būdų. Paaiškinkite, kaip buvo pritaikytas H. Rodžerso "sumuštinis". Skaityti daugiau
Personalo vadyba (3)Komunikacijos proceso apibūdinimas. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti. Emocijos. Komunikacija organizacijos viduje. Veiksniai, įtakojantys organizacinę. komunikaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (30)Personalo vadybos turinys ir darbo su personalu aplinka. Personalo vadybos samprata ir turinys. Personalo vadybos turinys. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išorinės aplinkos veiksniai. Numatomi perspektyviniai aplinkos pokyčiai. Vidinės aplinkos veiksniai. Stambių ir smulkių bei vidutinių įmonių ypatumai. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimo darbų ryšys. Personalo klasifikavimas. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis ir jo nustatymo metodai. Skaičiuotiniai metodai. Poreikio nustatymas pagal valdomumo normas. Poreikio nustatymas pagal aptarnavimo normas. Analitiniai metodai. Darbo laiko nuotrauka. Individuali ištisinio stebėjimo darbo laiko nuotrauka. Ekspertiniai metodai. Statistiniai patirtiniai metodai. Duomenų palyginimo šalies, šakos, įmonių lygiu metodas. Papildomasis personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Personalo parinkimo organizavimas. Laisvų darbo vietų prognozavimas. Laisvų darbo vietų analizė. Reikalavimų darbuotojams formulavimas. Personalo paieškos šaltiniai. Išorinis personalo parinkimas. Informacijos apie laisvą darbo vietą reklama. Kandidato dokumentų vertinimas. Kandidatų atranka. Asmeninis pokalbis. Darbo sutarties sudarymas. Darbuotojo adaptacija kolektyve. Personalo valdymo turinys ir teoriniai pagrindai. Personalo valdymo samprata ir subjektai Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Ikimokslinis valdymas - beteisio žmogaus koncepcija. Klasikinė valdymo teorija - ekonominio žmogaus koncepcija. Žmogiškųjų santykių teorija - socialinio žmogaus koncepcija. Šiuolaikinės valdymo teorijos - harmonizuoto žmogaus koncepcija. Vadovavimas personalui. Vadovo veiklos ypatumai. Vadovavimo esmė. Asmeninės vadovo savybės. Vadovavimo stiliaus samprata ir klasifikacija. Tradicinių ir šiuolaikinių vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų orientaciją. Situaciniai vadovavimo modeliai. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Personalo motyvavimas. Motyvavimo esmė. Motyvavimo per poreikius modelis. Motyvacijos teorijų apžvalga. Maslovo poreikių teorija. Aukštesnio lygio poreikių patenkinimo metodai. Hercbergo 2-jų veiksnių teorija. Kitos poreikių teorijos. Motyvavimo samprata procesinėse motyvacijos teorijose. Personalo motyvavimo metodai. Personalo valdymo priemonių sistema. Personalo valdymo priemonių sistemos esmė ir turinys. Darbo apmokėjimo sudėtis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Reikalavimai šiuolaikinių darbo apmokėjimo sistemų organizavimui. Konfliktų esmė ir rūšys. Konfliktų funkcijos. Konfliktų priežastys, stadijos ir pasekmės. Konfliktų sprendimų būdai. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo taikymo būtinumas. Grupinio darbo organizavimo formos. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (31)Personalo valdymo sistema. Personalo valdymo evoliucija. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai, funkcijos. Strateginis personalo valdymas. Vadovo veiklos ypatumai. Vadovo darbo organizavimas. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Darbo aprašymų ir specifikacijų kūrimas. Darbo jėgos planavimas ir prognozavimas. Mokymo procesas ir metodai. Vadovo mokymas ir tobulinimas. Pasikeitimo informacija efektyvumo užtikrinimas. Motyvacijos teorijų apžvalga. Bendradarbių įtraukimas į valdymą. Pagrindiniai darbuotojų vertinimo metodai. Kolektyvinės sutarties sudarymo procesas. Darbuotojų skatinimo planai. Interviu paskirtis ir rūšys. Išorinės ir vidinės personalo valdymo aplinkos charakteristikos. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Žmogiškųjų išteklių plėtros SSGG analizė. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas. Atrankos metodai ir jų charakteristika. Pasipriešinimo pažinimas, pašalinimas. Efektyvaus pasikeitimo informacija ir barjerai. Teisingas atlygis, apmokėjimo lygių nustatymas. Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos. Darbuotojų naudos. Profsąjungų judėjimas. Tipiniai karjeros ir postų sistemos modelių požymiai. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (32)2 laboratorinis darbas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas. Pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (33)3 laboratorinis darbas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Armakotechnikas (-ė). Provizorius (-ė). Farmacinės veiklos vadovas (-ė). Buhalteris (-ė). Personalo vadybininkas(-ė). Darbo vietos reklama. Farmakotechnikas (-ė). Buhalteris (-ė). Personalo vadybininkas(-ė). Savo individualios karjeros planavimas. Karjeros tikslo suformulavimas ir aprašymas. Karjeros tikslas. Reikalavimų, keliamų pasirinktos pareigybės, formulavimas. Reikalavimų formulavimui naudoti 1-me laboratoriniame darbe naudotą reikalavimų profilio formą. Įvertinti savo atitikimą karjeros tikslo reikalavimų profiliui. Karjeros plano apibūdinimas ir aprašymas, akcentuojant esminius karjeros raidos etapus ir įvykius. Nustačius tikslus, galima pereiti prie konkretaus karjeros plano įgyvendinimo priemonių plano sudarymo. Skaityti daugiau
......