Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą būdai ir metodaiPersonalo valdymo kursinis darbas. Įvadas. Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą svarba. Darbuotojų įtraukimas į organizacijos valdymą. Darbuotojų motyvacija. Valdymo metodų ir stilių įtaka darbuotojų įtraukimui bei jų motyvacijai. Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą programos. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų taikymas. Darbo komandų tipai. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų įvertinimo centraiDarbuotojų įvertinimo centrai. Įvertinimo centras. Įvertinimo centro organizavimas ir eiga. Įvertinimo centrus būtina panaudoti ir personalui ugdyti. Įvertinimo centrų kūrimas pramonės įmonėse. Skaityti daugiau
Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimasĮvadas. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. UAB "HNIT-BALTIC" darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Apie įmonę. Valdymo struktūra. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų kompetencijos tyrimas: kosmetikos parduotuvių tinklas "Sarma"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kompetencijos sąvoką, atlikti darbuotojų kompetencijos tyrimą. Kompetencijos esmė. Kompetencijos struktūra. Kompetencijų rūšys ir bruožai. Kompetencijų vertinimas. Tyrimas: Darbuotojų kompetencijos vertinimas parduotuvėje "Sarma" (UAB "Douglas Baltic"). Parduotuvės "Sarma" veiklos apibūdinimas. Parduotuvės "Sarma" darbuotojų kompetencijos vertinimo tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Darbuotojų konfliktų valdymasĮvadas. Konfliktai bei jų rūšys. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų valdymas. Konfliktų analizė organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų konkurencija įmonėjePowerPoint pristatymas. Įvadas. Konkurencija. Konkurencijos įstatymas. Numatytos išimtys. Darbuotojas. Darbuotojų konkurenciją skatina. Aukštesnių lygių poreikių patenkinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: viešbutis "Spartakas"Įvadas. Analitinė dalis. Tiriamoji dalis, SWOT analizė. Rizikos valdymo planas. Projekto loginė matrica. Grantt chart. Ataskaitos. Cash flow. Budget Reaport. Crosstab. Resort Usage. Who does what. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Kauno darbo biržojeĮvadas. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, būdai. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, pagrindiniai terminai. Kvalifikacijos tobulinimo būdai. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos gerinimo galimybės. Priemonės kvalifikacijai tobulinti. Kvalifikacijos tobulinimo programų etapų procesai Kauno darbo biržoje. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbuotojų lūkesčių dviejose įmonėse lyginamoji analizė"Darbuotojų lūkesčių X ir Y įmonėse lyginamoji analizė". Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Motyvavimas. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Lūkesčių (vilčių) teorija. Darbuotojų lūkesčių X ir Y įmonėse analizė. Įmonių charakteristika. X įmonė. UAB "Y". Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų materialinio skatinimo sistemosSkatinimo metodų raida. Materialinis skatinimas už darbą. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio formos. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys skatinimo klausimus. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos (2)Įvadas. Darbuotojų premijavimo sistemos užsienio šalyse. Tradicinės individualaus ir kolektyvinio premijavimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Skatinimas gyvybės draudimu. Skaityti daugiau
Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos (3)Įvadas. AB "Transporto paslaugos" darbuotojų skatinimo politika. Išmokų darbuotojams komponentai (jų paskirtis bei naudojimo principai). Bazinis atlyginimas. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Bazinio atlyginimo laipsniai. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už produktyvumą. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už pardavimus "į išorę". Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už klientams tiesiogiai dirbtą laiką. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Tiesioginio vadovo skiriamas priedas. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Specialūs priedai. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas Metų rezultato premija. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Personalo skatinimo sistemos fondų formavimo tvarka. Darbo užmokesčio fondas. Produktyvumo skatinimo fondas. Pardavimų "į išorę" skatinimo fondas. Tiesioginio vadovo fondas. Fondų sudarymo ir panaudojimo tvarka. Įmonės direktoriaus, marketingo direktoriaus ir technikos direktoriaus atlyginimo struktūra. Vyriausiojo buhalterio atlyginimo struktūra. Eksploatavimo skyriaus viršininko atlyginimo struktūra. Marketingo vadybininko atlyginimo struktūra. Kanceliarijos vadovo, personalo grupės vadovo, administratorės, aprūpinimo skyriaus darbuotojų, darbuotojų saugos specialisto, inžinieriaus ir buhalterijos skyriaus darbuotojų atlyginimų struktūra. Įmonės regiono viršininko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono eksploatavimo grupės vadovo, remonto grupės vadovo ir transporto dispečerio atlyginimo struktūra. Įmonės regiono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono – rajono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono sandėlininko ir technikos atlyginimo struktūra. Įmonės regiono vairuotojo atlyginimo struktūra. Įmonės regiono remonto darbuotojų atlyginimo struktūra. Pagrindinės darbuotojų funkcijos skatinimo sistemoje. Atlyginimų komiteto atsakomybė ir darbo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymai išlaikyti klientusĮvadas. Personalo ugdymas. Kompanijos turi išskirti naudingiausius klientus. Klientų pritraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymasPowerPoint pristatymas. Įvadas. Naujo darbuotojo mokymas. Pliusai. Eiga. Keturių pakopų mokymo dirbti metodika. Kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos poreikių nustatymas. Darbuotojo įgytų žinių adaptacija darbovietėje. Kvalifikacijos kėlimo būdai. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (LDRMT). Apmokyto darbuotojo išėjimas iš darbo. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimasĮvadas. Nuolat besimokančios organizacijos koncepcija ir jos realizavimas. Įmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Nuolat besimokanti įmonė: turinys ir formavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimasĮvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymas ir tobulinimasDarbuotojų mokymas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijos. AB "Volkswagen" taikoma projektinio mokymo sistema. Profesinės ir asmeninės kvalifikacijos deficitai. Mokymo organizavimo principai. Mokymo metodai. Individualaus mokymosi koncepcija. Kokybės būreliai. Dualiolo vadybos seminaro koncepcija. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos kvalifikacijos kėlimo sistemos raidos perspektyvos. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymas kaip būtina kompetencijų tobulinimo sąlyga: kelionių agentūra "Relaturas"Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti darbuotojų mokymą, kaip būtiną kompetencijų tobulinimo sąlygą, kelionių agentūroje "Relaturas". Besimokančios organizacijos bendrieji bruožai. Organizacijos darbuotojų mokymo samprata ir metodai. Kompetencijos sąvokos teoriniai aspektai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas ir karjeros planavimas: UAB "Topo centras"Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su UAB "Topo centras" įmone ir ją išnagrinėti, pagal iškeltus uždavinius. UAB "Topo centras" charakteristika. UAB "Topo centras" darbuotojų struktūra. Personalo vadyba UAB "Topo centras". Mokymai darbuotojams. Kvalifikacijos kėlimo aspektai. Galimybė daryti karjerą. Darbo apmokėjimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo ypatumaiĮžanga. Darbo tikslas – atskleisti darbuotojų mokymosi ir tobulinimosi esmę, parodyti jų svarbą organizacijai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos. Ugdymas teoriniu lygmeniu. Darbuotojų mokymo ir klasifikacijos tobulinimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesai. Darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo metodai. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aspektai. Mokytojų karjeros ypatumai. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistema vidurinėje mokykloje. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
......