Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo mokymo sistema: kazino

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti, kokius mokymo metodus naudoja pasirinkta organizacija mokydama tam tikros specialybės darbuotoją. Teorinė dalis. Mokymo samprata. Mokymo metodai. Praktinė dalis. Mokymo procesas "X" kazino. Egzaminai. Išvados. Pasiūlymai.
  Personalo vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Personalo mokymo sistema: UAB "X"

  Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų mokymo metodai ir jų charakteristikos. Mokymosi kokybės gerinimas organizacijoje. Praktinė dalis. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys: cheminių medžiagų gamyba, statyba, prekyba, medienos impregnavimas. Finansiniai rodikliai. Įmonės aplinka. Konkurentai. Klientai ir užsakovai. Personalo mokymo sistema įmonėje UAB "X". Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-31
 • Personalo mokymo sistemos analizė: UAB "Nimfėja"

  Įvadas. Teorinė dalis. Mokymo samprata. Mokymo poreikis. Mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesas. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo principai. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Patirtis rinkoje. Teikiamos paslaugos. Situacijos analizė. Įvadinis seminaras. Virėjų mokymas. Plovėjų mokymas. Padavėjų mokymas. Vadovų mokymas. Darbuotojų perkvalifikavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-04-19
 • Personalo motyvacija

  Įvadas. Personalo vaidmuo įmonės veikloje. Organizacijos darbuotojų motyvacija. Organizacijos darbuotojų motyvacija Lietuvoje ir užsienyje. Motyvacijos teorijos. F. Hercbergo motyvacijos teorija ir jos ryšys su Maslow poreikių teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Personalo motyvacija efektyviai dirbti šiandien. Materialinė personalo motyvacija. Nematerialinė personalo motyvacija. Keli patarimai, kurie padės padidinti personalo motyvaciją dirbti. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-21
 • Personalo motyvacija (2)

  Įvadas. Personalo motyvacija ir jos formos. Piniginės motyvavimo formos. Pinigai. Premijos. Apdovanojimai. Nepiniginės motyvavimo formos. Personalo motyvacija Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-05-28
 • Personalo motyvavimas

  Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso struktūra. Darbo motyvų sistemos formavimas (motyvavimas). Motyvacija ir personalo valdymas. Asmens darbo ir organizacijos veiklos motyvacija. Personalo darbo motyvacija tam tikrais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Asmeninio patyrimo ir teorinės dalies palyginimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2005-05-16
 • Personalo motyvavimas (2)

  Personalo motyvavimas. Motyvavimo sistemos esmė ir tikslai. Darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamos darbo užmokesčio dalies apskaičiavimas. Premijų skyrimas. Kitos darbuotojų skatinimo sistemos (planai). Nematerialinio motyvavimo sistema. Karjeros planavimas. Personalo ugdymas. Pagrindiniai vadovavimo aspektai. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Delegavimas. Personalo motyvavimas Lietuvoje.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-28
 • Personalo motyvavimas (3)

  Įvadas. Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacija ir personalo valdymas. Personalo darbo motyvacija įvairiais karjeros etapais. Praktinis tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-06
 • Personalo motyvavimas (4)

  PowerPoint pristatymas. Motyvacijos sąvoka. Motyvaciją paaiškinančios teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Sąlygos, darbuotojų siekių užtikrinimui. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Motyvacijos koncepcijų taikymas valdyme. Tikslinis valdymas. Elgsenos modifikavimas (OE Mod). Motyvacijos koncepcijų taikymas valdyme. Motyvavimo metodai (priemonės). Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-03-16
 • Personalo motyvavimo sistema draudimo bendrovėje: "Gjensidige Baltic"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo motyvavimo sistemą įmonėje. Teorinė dalis. Motyvacijos samprata. Motyvavimo modeliai. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Personalo motyvavimo būdai. Praktinė dalis. Bendrovės pristatymas. Bendrovės valdymo struktūra. Personalo motyvavimo sistema draudimo bendrovėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-10-21
 • Personalo motyvavimo sistema: AB "TEO"

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorija. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo metodai. Personalo motyvavimo sistema TEO, LT. Vadybinė struktūra. Motyvacijos programa. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-10
 • Personalo motyvavimo sistemos tyrimas: viešojo maitinimo įstaiga UAB "Dzūkų ainiai"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti UAB "Dzūkų ainiai" personalo motyvavimo sistemą bei pateikti pasiūlymus jai tobulinti. Personalo motyvavimo teorinė analizė. Motyvavimo ir motyvacijos sąvokų interpretacija. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo priemonių sistemos kūrimas. Įmonės UAB "Dzūkų ainiai" pristatymas. UAB "Dzūkų ainiai" veiklos charakteristika. Personalo motyvavimo tyrimas UAB "Dzūkų ainiai". Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2009-09-28
 • Personalo organizavimas

  Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupės tikslai. Grupių klasifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandinio darbo nauda. Komandų klasifikavimas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Grupinio darbo organizavimo nauda. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-02
 • Personalo organizavimas (2)

  Įvadas. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Personalo kvalifikacija. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektais. Personalo organizavimo įgyvendinimas įmonėse. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-12
 • Personalo organizavimas (3)

  Įvadas. Personalo organizavimo problematika viešajame sektoriuje. Personalo gerinimo aktualumas. Personalo organizavimo problemos. Personalo organizavimas viešajame sektoriuje. Personalo organizavimo turinys. Darbo organizavimas viešajame sektoriuje. Darbuotojų paieška, testavimas ir atranka. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimas. Personalo organizavimo analizė Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Inspekcijos struktūra, valdymo modelis, personalo analizė. Valdymo modelis. Kadrų struktūros pagal kvalifikacijos, patirties galimybės. Mokesčių inspekcijos SWOT analizė. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Darbo organizavimui ŠAVMI būtinos sąlygos. Ištekliai. Veiklos įvertinimas. Darbo organizavimas. Personalo paieška. Personalo atranka. Personalo priėmimas. Karjeros organizavimas. Darbo apmokėjimas. Personalo atleidimas. Išeitinės kompensacijos. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Personalo organizavimo gerinimas. Personalo valdymo tobulinimas. Personalo darbo kokybės gerinimas. Kvalifikacijos kėlimas. Personalo pasitenkinimo darbu didinimas. Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(50 puslapių)
  2006-04-21
 • Personalo organizavimas (4)

  Apibūdinkite personalo organizavimo turinį. Kokia organizacinės valdymo struktūros reikšmė personalo organizavime? Paaiškinkite pagrindinių personalo vadybos principų esmę. Iš kokių elementų susideda personalo vadybos sistema? Kaip skirstomi organizacijoje dirbantys asmenys, kokia jų tarpusavio sąveika? Kokius lūkesčius puoselėja darbuotojas, įsijungdamas į organizaciją? Kaip darbuotojai gali daryti įtaką organizacijos rezultatyvumui? Į kokias grupes skirstomi darbuotojai dirbantys organizacijoje? Nurodykite teigiamus ir neigiamus stiprios kultūros poveikius. Kokius darbus reikia atlikti keičiant organizacijos kultūrą? Kas lemia personalo skyriaus vietą ir vaidmenį organizacijoje? Apibūdinkite darbuotojų valdymo organizavimą mažoje, vidutinėje ir didelėje organizacijoje. Kokia darbuotojų motyvavimo esmė ir būdai? Ką vadiname darbų analize? Kokia jos reikšmė? Kokia seka ji atliekama? Ką vadiname darbuotojų poreikio planavimu? Ką jis apima? Ką vadiname bendruoju darbuotojų poreikiu? Kuo remiantis jis nustatomas? Kokios priežastys sąlygoja darbuotojų judėjimą organizacijoje? Kas sąlygoja darbuotojų kaitą? Ką vadiname potencialiu ir faktišku darbuotojų rezervu? Nurodykite vidinio papildomo darbuotojų poreikio patenkinimo šaltinio privalumus ir trūkumus. Ką vadiname darbuotojų paieška?Koks jos tikslas? Kaip ji atliekama? Kokios aplinkybės organizacijoje sąlygoja darbuotojų paiešką? Kokių taisyklių reikia laikytis reklamuojant darbo vietas? Kas gali būti darbuotojų paieškos organizatorius? Ką vadiname darbuotojų atranka? Kokiu nuoseklumu ji vykdoma?Kokie taikomi atrankos metodai? Ką vadiname darbuotojų atrankos pokalbiu? Nurodykite ir apibūdinkite atrankos pokalbių grupes. Kas nulemia atrankos pokalbio veiksmingumą? Ką vadiname personalo adaptavimu? Ką jis apima? Kas padeda sutrumpinti adaptavimosi procesą organizacijoje? Kokia trumpinimo reikšmė? Ką vadiname darbuotojų įvertinimu? Kokie yra darbuotojų vertinimo tikslai ir uždaviniai? Ką vadiname darbuotojų atestavimu? Kokiais etapais jis organizuojamas? Kokia atestavimo reikšmė? Kokie darbuotojų vertinimo kriterijai? Dažniausiai naudojami darbuotojų vertinimo metodai. Ką vadiname kvalifikacijos tobulinimu? Kokias žinote kvalifikacijos tobulinimo strategijas? Kaip nustatomas kvalifikacijos trūkumas organizacijoje? Ką vadiname bendrąja kompetencija? Nurodykite populiariausias kompetencijas šiuo metu. Ką vadiname karjera? Kuo vertingi karjeros siekiantys darbuotojai? Nurodykite ir apibūdinkite organizacijos požiūrius į darbuotojų karjerą. Kokie yra pagrindiniai karjeros planavimo ir realizavimo etapai? Ką vadiname tipiniu karjeros planu? Kas jame nurodoma? Kokia jo reikšmė? Kaip sudaromi individualūs karjeros planai ir kaip ir realizuojami? Koks pokalbio su atleidžiamuoju darbuotoju tikslas ir turinys?
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-19
 • Personalo organizavimas (5)

  Įvadas. Personalo valdymas. Autoritetas. Valdymo stilius ir elgsena. Valdymo organizavimo įvertinimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-11-28
 • Personalo organizavimas (6)

  Įvadas. Darbo su personalu organizavimo schema. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko ir organizaciniu požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas ir turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimas. Personalo paieška, įdarbinimas, atleidimas. Personalo paieška. Darbuotojo įdarbinimas. Atleidimas iš darbo. Darbo vietų ir personalo vertinimas. Darbo vietų vertinimas. Personalo įvertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-11
 • Personalo organizavimas (7)

  Įvadas. Personalo tarnybos darbo aplinka. Personalo organizavimo turinys. Personalo tarnybos darbo organizavimo principai. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys. Personalo panaudojimo planavimas. Personalo įdarbinimas. Įdarbinimas per darbo biržą. Privačios įdarbinimo firmos. Įdarbinimo institucijų santykiai su darbdaviais ir norinčiais dirbti. Atleidimas iš darbo. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-03-24
 • Personalo organizavimas įmonėje

  Įvadas. Personalo vadybos turinys ir principai. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas: tradicinis požiūris. Atranka. Atrankos testų tinkamumo kriterijai. Darbdavio įvaizdis: investicijos talentams pritraukti ir išlaikyti. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Adaptacija (socializacija). Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Bausmės, pažeminimai ir atleidimas iš pareigų. Atleidimo iš darbo priežastys. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Metodai darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. UAB "X" įmonės charakteristika. Įmonės charakteristika. Organizacijos veiklos aprašymas. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas. Žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, vystymas ir skatinimas. Žmonių įtraukimas į įmonės veiklos tobulinimą ir įgaliojimų jiems suteikimas. Žmonių ir organizacijos bendravimas. Žmonių apdovanojimas, jų pripažinimas ir rūpinimasis. Žmonių rezultatai. Darbuotojų požiūris į įmonę. Įmonės veiklos rodikliai, susiję su darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(31 puslapis)
  2006-03-21
Puslapyje rodyti po