Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos kursiniai darbai

Personalo vadybos kursiniai darbai (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo užmokesčio sistema

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio sistema naktiniame klube "xx". Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas darbo vietoms. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas. Moralinio poveikio priemonės. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-21
 • Darbo užmokesčio tarptautinėje firmoje diferencijavimas

  Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai pagrindai. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio administravimas. Veiksniai lemiantys darbo užmokesčio diferencijavimo politiką tarptautinėje firmoje. Darbo užmokesčio skirtumai šakoje. Tarpšakinė ir teritorinė darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo užmokesčio diferencijavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Belgijoje. Prancūzijoje. Liuksemburge. Danijoje. Ispanijoje. Austrijoje. Suomijoje. Švedijoje. Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-02
 • Darbo užmokestis (2)

  Įvadas. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Darbo vietų įvertinimas: UAB "Baltic Pack"

  Įvadas. Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymas. Direktoriaus darbo vietos aprašymas. Biuro administratorės – sekretorės darbo vietos aprašymas. Techninio aptarnavimo skyriaus vadovo darbo vietos aprašymas. Vyriausiojo finansininko darbo vietos aprašymas. Programuotojo darbo vietos aprašymas. Reikalavimų profilių sudarymas. Darbo vietų įvertinimas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikalavimų pakopų nustatymas. Reikalavimų vertės nustatymas. Gautinų rezultatų apskaičiavimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Darbo vietų vertinimas (2)

  Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas. Įmonės geografinė padėtis ir įmonės rūšis. Trumpa veiklos charakteristika. Įmonės valdymas. Darbo vietų aprašymas. Reikalavimų profilių sudarymas. Generalinis direktorius. Technikos direktorius. Vyriausia finansininkė. Sekretorė – referentė. Vairuotojas – ekspeditorius. Darbo vietų įvertinimas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikalavimų pakopų nustatymas. Reikalavimų vertės nustatymas. Galutinių rezultatų apskaičiavimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-09
 • Darbuotojo darbo organizacijos tyrimas automobilių plovykloje

  Įvadas. Darbo organizacijos tyrimas. Problemos analizė. Darbo organizacijos automobilių plovykloje tyrimas. Darbo procesas, darbo pasidalijimas ir kooperacija. Darbo laiko panaudojimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-24
 • Darbuotojų adaptacija įmonėje

  Įvadas. Darbuotojų adaptacija – planingas procesas. Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Profesionali adaptacija. Psichofiziologinė adaptacija. Socialinė – psichologinė adaptacija. Organizacinė adaptacija. Adaptacijos programa. Naujo darbuotojo adaptacija kolektyve. Darbuotojo adaptavimo organizacijoje klaidos. Darbuotojų adaptavimo "x" įmonėje tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-06-05
 • Darbuotojų atranka ir verbavimas

  Įvadas. Darbuotojų atranka. Personalo verbavimas per darbo vietų pasiūlą. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Verbavimo ir atrankos procesas. Vidaus kandidatų šaltiniai. Verbavimo būdai. Vadovų verbuotojai – kaip kandidatų šaltinis. Verbavimas aukštosiose mokyklose ir stažuotės – kaip kandidatų šaltinis. Verbavimas per internetą. Įvairesnės darbo jėgos verbavimas. Vienišų tėvų verbavimas. Mažumų atstovų ir moterų verbavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-09-13
 • Darbuotojų bendradarbiavimo kultūra

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti darbuotojų bendradarbiavimo kultūros ypatumus. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros formavimosi procesas. Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimo pagrindas – bendravimas. Bendradarbiavimo kultūros ypatybės. Bendradarbiaujančios grupės. Bendradarbiaujančiųjų grupių požymiai. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grupių skirtumai. Vadovo vaidmuo skatinant bendradarbiavimą. Darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo tyrimas Panevėžio "Šaltinio" vidurinėje mokykloje. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-22
 • Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą būdai ir metodai

  Personalo valdymo kursinis darbas. Įvadas. Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą svarba. Darbuotojų įtraukimas į organizacijos valdymą. Darbuotojų motyvacija. Valdymo metodų ir stilių įtaka darbuotojų įtraukimui bei jų motyvacijai. Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą programos. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų taikymas. Darbo komandų tipai. Apibendrinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-08-23
 • Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas

  Įvadas. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. UAB "HNIT-BALTIC" darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Apie įmonę. Valdymo struktūra. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Darbuotojų kompetencijos tyrimas: kosmetikos parduotuvių tinklas "Sarma"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kompetencijos sąvoką, atlikti darbuotojų kompetencijos tyrimą. Kompetencijos esmė. Kompetencijos struktūra. Kompetencijų rūšys ir bruožai. Kompetencijų vertinimas. Tyrimas: Darbuotojų kompetencijos vertinimas parduotuvėje "Sarma" (UAB "Douglas Baltic"). Parduotuvės "Sarma" veiklos apibūdinimas. Parduotuvės "Sarma" darbuotojų kompetencijos vertinimo tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-02-18
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: viešbutis "Spartakas"

  Įvadas. Analitinė dalis. Tiriamoji dalis, SWOT analizė. Rizikos valdymo planas. Projekto loginė matrica. Grantt chart. Ataskaitos. Cash flow. Budget Reaport. Crosstab. Resort Usage. Who does what. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-01
 • Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Kauno darbo biržoje

  Įvadas. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, būdai. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, pagrindiniai terminai. Kvalifikacijos tobulinimo būdai. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos gerinimo galimybės. Priemonės kvalifikacijai tobulinti. Kvalifikacijos tobulinimo programų etapų procesai Kauno darbo biržoje. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-05
 • Darbuotojų lūkesčių dviejose įmonėse lyginamoji analizė

  "Darbuotojų lūkesčių X ir Y įmonėse lyginamoji analizė". Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Motyvavimas. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Lūkesčių (vilčių) teorija. Darbuotojų lūkesčių X ir Y įmonėse analizė. Įmonių charakteristika. X įmonė. UAB "Y". Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-31
 • Darbuotojų mokymas kaip būtina kompetencijų tobulinimo sąlyga: kelionių agentūra "Relaturas"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti darbuotojų mokymą, kaip būtiną kompetencijų tobulinimo sąlygą, kelionių agentūroje "Relaturas". Besimokančios organizacijos bendrieji bruožai. Organizacijos darbuotojų mokymo samprata ir metodai. Kompetencijos sąvokos teoriniai aspektai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-02-24
 • Darbuotojų motyvacija įmonėje AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Motyvacijos nauda veiklos rezultatams. Trumpa AB "Mažeikių nafta" istorija. Įmonės darbuotojų motyvacijos charakteristika. AB "Mažeikių nafta" darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Tyrimo instrumentalijaus charakteristika. Atlikto tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (Anketa).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-04
 • Darbuotojų motyvacija įmonėje: "Baldų gama"

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti motyvacijos sąvoką ir įvertinti įmonėje "Baldų gama" taikomą motyvavimo sistemą ar taikomas motyvavimo priemones, sužinoti darbuotojų nuomonę apie materialines ir psichologines (moralines) skatinimo priemones. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė ir motyvavimo sąvokos sampratos. Darbuotojų motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Poreikių motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų motyvacijos tyrimas. Bendra informacija apie respondentus. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie įmonėje taikomą motyvacijos sistemą. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie materialines darbuotojų motyvacijos priemones. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie psichologines (moralines) darbuotojų motyvacijos priemones. Išvados. Priedas (Anketa). PowerPoint pristatymas (24 skaidrės).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-07-08
 • Darbuotojų motyvacijos analizė: Kretingos rajono aplinkos apsaugos agentūra

  Įvadas. Motyvacijos teorinių požiūrių analizė. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos analizė. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso analizė. Motyvacija per personalo valdymą organizacijoje. Personalo darbo motyvacija įvairiais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Kretingos rajono agentūros darbuotojų motyvacijos analizė. Organizacijos personalas. Organizacijos struktūra. Personalo planavimas, verbavimas. Darbuotojų kaita. Personalo įvertinimas. Personalo kvalifikacijos kėlimas. Darbo užmokesčio svarba organizacijoje. Anketinės apklausos. Informacijos rinkimas. Anketinės apklausos analizė ir rezultatų pristatymas. Išvados. Žodynas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-16
 • Darbuotojų motyvacijos tyrimas: K. Valiušio IĮ

  Įvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojo poreikiai – jo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvacijos teorijos. Materialinis ir nematerialinis skatinimas. IĮ K. Valiušio darbuotojų motyvacijos tyrimas. K. Valiušio IĮ charakteristika. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-24
Puslapyje rodyti po